Ketua : Yth. Sdr. ENTANG SURYAMAN, SH
Wakil Ketua : Yth. Sdr. AAN ANDI PURNAMA, SE
Sekretaris : Yth. Sdr. Ir. H. AGUS GUNAWAN
Anggota :
1. Yth. Sdr. ISKANDAR HAMZAH, S,IP
2. Yth. Sdr. Dr. RINI AYU SUSANTI, SE. M.Pd.
3. Yth. Sdr. H. YUSUF SUPARDI, S.IP