Ketua : Yth. Sdr. Drs. H. EDI HARYADI, M.Si
Wakil Ketua : Yth. Sdr. FERRY CAHYADI RISMAFURI, SH.
Sekretaris : Yth. Drg. MAYA HIMAWATI
Anggota :
1. Yth. Sdr. ADE SUPRIADI, SE
2. Yth. Sdr. Ir. KURNIA SOLIHAT
3. Yth. Sdr. HASAN FAOZI, S.Pd.
4. Yth. Sdr. NUNUNG NURASIAH, S.Pd.
5. Yth. Sdr. MUHAMMAD AL HADDAD, S.E., M.M.