Ketua : Yth. Sdr. RENDIANA AWANGGA
Wakil Ketua : Yth. Sdr. ASEP SUDRAJAT
Sekretaris : Yth. Sdr. UUNG TANUWIDJAJA, SE. MM
Anggota :
1. Yth. Sdr. DUDY HIMAWAN, SH.
2. Yth. Sdr. Drs. HERI HERMAWAN