Ketua : Yth. Sdri. RIEKE SURYANINGSIH, SH.
Wakil Ketua : Yth. Sdr. H. RIANTONO, ST., MM.
Sekretaris : Yth. Sdr. H. ARIES SUPRIYATNA, SH.MH.
Anggota :
1. Yth. Sdr. Drs. H. ISA SUBAGDJA
2. Yth. Sdr. ACHMAD NUGRAHA, DH. SH.
3. Yth. Sdr. FOLMER SISWANTO M. SILALAHI, ST
4. Yth. Sdr. H. KUSMANA