Ketua                    : IMAN LESTARIYONO, S.Si

Wakil Ketua           : IWAN HERMAWAN, S.E., Ak

Sekretaris             : SANDI MUHARAM, SE.    

Anggota               :

  1. Sdr. H. TEDI RUSMAWAN, AT., MM.
  2. Sdr. YUDI CAHYADI
  3. Sdr. KHAIRULLAH, S.Pd.I
  4. Sdr. AGUS SALIM
  5. Sdr. Hj. SALMIAH RAMBE,S.Pd.I
  6. Sdr. H. AGUS ANDI SETYAWAN, S.Pd.I
  7. Sdr. Hj. SITI NURJANAH, S.S
  8. Sdr. H. ANDRI RUSMANA, S.Pd.I
  9. Sdri. drg. SUSI SULASTRI
  10. Yth. Sdr.   H. ASEP MULYADI